1topibsen.gif
Linker til ordforklaringer

Retorikk

Logos
Etos
Patos
Kairos

Troper:
- Metafor
- Metonymi
- Synekdoke

Figurer:
Talefigurer
Tankefigurer
- Ellipse
- Anastrofe
- Allitterasjon
- Gjentakelser............
- Anafor
- Epifor
- Ironi
- Retoriske spørsmål..........Header hentet (09.02.11) fra:
http://www.henrikibsen.no/front.asp?Page=0